Speaking

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

รายละเอียดคอร์สเน้น Speaking

Level 1 : เน้นเรียนด้านการเทียบเสียงระหว่างภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย , สะกดคำภาษาอังกฤษ , การอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง , เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน และการสร้างประโยคคำถามและคำตอบแบบง่ายๆเพื่อต่อยอดไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป

เหมาะกับนักเรียน : ที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือ นักเรียนที่สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย และต้องการพัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเรียนรู้ทักษะด้านอื่นต่อไป


Level 2 : เน้นการเรียนทุกรูปแบบทั้ง ฟัง , พูด , อ่าน , เขียน โดยเรียนรู้จากประโยคแบบสำเร็จรูปที่เจ้าของภาษาใช้อยู่จริงทั้งจากในหนังสือ , CD , กิจกรรมในห้องเรียน และความรู้นอกห้องเรียน เพื่อเป็นการนำประโยคมาใช้ได้ทันทีตามสถานการณ์ที่เหมาะสม จะเป็นการเรียนภาษาตามธรรมชาติของมนุษย์ โดยเริ่มจากการฟัง > พูด > อ่าน > เขียน ซึ่งทางสถาบัน ELSได้พิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลอย่างยั่งยืน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

เหมาะกับนักเรียน : ที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้แล้ว แต่อาจจะยังไม่สามารถฟัง พูด อ่านออกเสียง , เขียน และใช้ไวยากรณ์ (Grammar) ได้อย่างถูกต้อง คอร์สนี้จึงเหมาะมากสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ เพื่อที่จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง และมั่นใจมากยิ่งขึ้น


Level 3 : เน้นด้านการพูดมากขึ้นกว่า ทักษะอื่นๆ ซึ่งนักเรียนในระดับนี้จะสามารถพูดได้คล่องแคล่วและสามารถทำความเข้าใจกับประโยคคำถามและคำตอบในภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น โดยเนื้อหาการสอนจะมุ่งเน้นในเรื่องของบทบาทสมมติ (Role Play) มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆได้ ทางสถาบัน ELSมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นการพูดเป็นภาษาอังกฤษในชั้นเรียนมากขึ้น ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่านักเรียนจะพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองได้แบบก้าวกระโดดย่างแน่นอน

เหมาะกับนักเรียน : ที่สามารถพูดและฟังภาษาอังกฤษได้ดีอยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดให้ดีกว่าเดิม จะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆและรูปประโยคใหม่ๆที่สามารถใช้โต้ตอบได้ในแต่ละสถานการณ์ ถ้านักเรียนสามารถผ่านระดับนี้ไป จะได้รับความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงเป็นอย่างมาก และยังสามารถเอาความรู้ไปใช้สอบในห้องเรียนเพื่อเพิ่มคะแนนภาษาอังกฤษได้อย่างสบายๆ


Level 4 : เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษชั้นสูง ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้นคำศัพท์ที่ยากขึ้น , ประโยคใหม่ๆ และบทสนทนาใหม่ๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนที่มีพื้นฐานทางไวยกรณ์และการพูดดีอยู่แล้วให้เก่งขึ้นไปอีก

เหมาะกับนักเรียน : ที่ได้คะแนนข้อสอบวัดระดับสูง ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเชิงลึกมากขึ้น เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม


Level 5 : เป็นหลักสูตรที่รวมทักษะต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อก้าวสู่ความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจุดที่มุ่งเน้นของคอร์สนี้ก็คือการเรียนคำศัพท์ใหม่ๆที่นักเรียนไม่เคยเจอมาก่อน และเรียนรู้วิธีการใช้คำๆนั้น ทั้งเรื่องฟัง พูด อ่าน เขียน

เหมาะสมกับนักเรียน : ที่ต้องการความเป็นเลิศในภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น การเขียนหนังสือหรือบทความเป็นภาอังกฤษ ที่จำเป็นต้องเลือกใช้คำพูดที่สละสลวย รวมไปถึงผู้ที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษชั้นสูงเพื่อการสื่อสาร เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ในงานหรือพิธีที่ต้องเป็นทางการสูง เป็นต้น

Visitors: 16,609