หลักสูตรภาษาจีน

                                                                                                                    

 

หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน ของทางสถาบัน ELS

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ภาษาจีนทั้ง 4 ทักษะ คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ไปพร้อมๆกัน ซึ่งทักษะทั้ง 4 นั้นจะช่วยกันส่งเสริมให้การเรียนรู้ภาษาจีนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  
                                                                                                                  

อาจารย์ผู้สอนหรือ “เหล่าซือ” ของทางสถาบันทุกท่านเป็นอาจารย์ชาวจีนจากประเทศจีนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนให้กับคนไทย ในการเรียนภาษาจีนแม้จะเป็นในขั้นเริ่มต้นถ้าผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ ฟังสำเนียงจากอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ในการสอน มีจิตวิทยาและมีความเข้าใจจะช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นชินกับภาษาและสำเนียงที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาจีนอย่างสูงสุด

การแบ่งระดับและคอร์ส

หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐานแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับธุรกิจ ซึ่งแต่ละระดับจะถูกแบ่งออกเป็นคอร์ส ในแต่ละระดับจะมีจำนวนคอร์สไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความสามารถและความเร็วในการเรียนรู้ของผู้เรียน (ซึ่งจะควบคุมยากโดยเฉพาะในระดับสูงซึ่งมีความยากมากขึ้น

 Visitors: 16,609