หลักสูตรการเรียน
ELS เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ภาษา ซึ่งปัจจุบันผู้ที่มีความรู้ในภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 ย่อมได้เปรียบ จากแนวคิดตรงนี้เองทำให้ ELS เปิดสอนภาษาต่างประเทศ 2 ภาษาคือภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นภาษาสากลที่มีความสำคัญต่อไปในอนาคต


 

 

 
Visitors: 16,607