คอร์สเรียน | เรียนแบบกลุ่ม

การเรียนแบบเป็นกลุ่ม เป็นรูปแบบการเรียนที่กลุ่มผู้เรียนมีความสนใจและทุกคนร่วมกันในการทำกิจกรรมนั้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถือเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพราะสอดคล้องกับหลักการของการเรียนรู้ แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) และการเรียนรู้ร่วมกัน (social constuctive learning) 

กลไกลการเรียนแบบกลุ่มนั้น ทาง ELS เน้นความเป็นกันเองในการเรียน เนื้อหาหลักสูตรถูกแบบให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสนทนาร่วมกันกันภายในกลุ่ม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อมีคำถามจากเพื่อน ตัวเราเองสามารถทำความเข้าใจเนื้อหานั้นกับเพื่อนในกลุ่มให้ถูกต้องและชัดเจนขึ้นมากด้วย ผู้เรียนต้องใช้ทักษะทางสังคมและการสื่อสารในการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม เช่น การเป็นผู้ฟังที่ดี การให้เกียรติผู้อื่น มีความกล้าแสดงออก ซึ่งช่วยในการฝึกทักษะทางความคิดขั้นสูง

                                                                             

การคิดราคาค่าเรียนต่อคอร์ส

คอร์สแบบกลุ่มมีระยะเวลาเรียน 3 เดือน 50 ชั่วโมงๆ ละ 150 บาท  7,500 บาท  หนังสือ 500 บาท/คอร์ส  รวม 8,000 บาท/คน           
เรียนอาทิตย์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง  (กลุ่มละประมาณ 4-8 คน)
***ภาษาจีน 

 สถาบันเรามีกลุ่มเรียนภาษาจีน ทั้งหมด 4 กลุ่ม

- กลุ่มที่1 เริ่มต้นเรียนจีน เสาร์และอาทิตย์ 13:00-15:00 น. 
- กลุ่มที่2 เริ่มต้นเรียนจีน เรียนพุธและศุกร์ 19:00-21:00 น. 
- กลุ่มที่3 เริ่มต้นภาษาจีน เรียนเสาร์และอาทิตย์ 15:00-17:00 น. 
- กลุ่มที่4 ภาษาจีนระดับกลาง เน้นสนทนา เรียนอังคารและพฤหัส 19:00-21:00 น. 

 

 Visitors: 16,606